Πολιτική Απορρήτου


Το γραφείο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ» (εφεξής «εμείς» ή «το γραφείο μας»), είναι δικηγορικό γραφείο με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Πλουτάρχου αρ. 25, Τ.Κ. 10675, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@papachatzis.gr, τηλέφωνα επικοινωνίας +30 2103616064-054, fax +30 210 3616024 και ιστοσελίδα www.papachatzis.gr.

Για τους σκοπούς της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, το γραφείο μας ενδέχεται να προχωρήσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Το γραφείο μας εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των εντολέων μας αλλά και των λοιπών φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί μας, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις μας

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει τις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί το γραφείο μας, εξηγώντας τι είδους προσωπικά δεδομένα ή άλλες προσωπικές πληροφορίες δύναται να συλλέξει κατά τη διάρκεια της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας από εσάς, πώς και γιατί συγκεντρώνουμε τις εν λόγω πληροφορίες, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, πότε και σε ποιον ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως προβλέπεται από το GDPR.

Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε μας (είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου), συμφωνείτε με την επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις συλλέγουμε:

Μπορεί να συλλέξουμε και περαιτέρω επεξεργαστούμε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του γραφείου μας και κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δεδομένα ταυτοποίησης και άλλα δεδομένα επαλήθευσης, όπως αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή αναγνωριστικά στοιχεία, ημερομηνίες γέννησης, λογαριασμούς κοινής ωφελείας κλπ.
 • Επιχειρηματικά Δεδομένα, όπως η συμμετοχή σε μια επαγγελματική ή εμπορική ένωση ή σύλλογο
 • Πληροφορίες σχετικά με επίδικες διαφορές ή άλλες νομικές διαδικασίες που κινούνται εναντίον σας ή έναντι τρίτων που συνδέονται με σας, που μπορεί να είναι σχετικές
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, ανά περίπτωση, στο πλαίσιο χειρισμού υποθέσεων και πάντα εντός του πλαισίου άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, το γραφείο μας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (σ.σ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως στοιχεία που αφορούν στην υγεία, αντίγραφα ποινικών μητρώων και άλλα συναφή δικαστικά δεδομένα
 • Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης, όπως το βιογραφικό σας σημείωμα, το ιστορικό της εκπαίδευσης και της απασχόλησής σας, τα στοιχεία επαγγελματικών συνδρομών σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να αφορούν στην πρόσληψή σας στο γραφείο μας
 • Δεδομένα Xρήσης Ιστοσελίδας, όπως τα στοιχεία από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies.
 • Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που μπορεί να μας παρέχετε.
 • Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το γραφείο μας δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλ. από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω των γονέων και κηδεμόνων τους ή των εχόντων την γονική μέριμνα, ή ακόμα και μέσω τρίτων, πάντα στο πλαίσιο χειρισμού δικογραφιών και υποθέσεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του γραφείου μας, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσα από μια ποικιλία μέσων και με διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα:

 • Μπορεί να παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σε εμάς άμεσα και απευθείας, για παράδειγμα με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου στην ιστοσελίδα μας επικοινωνώντας με εμάς μέσω e-mail, επιστολής ή δια του τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις μας.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από τρίτες πηγές, όπως όταν λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τους συνεργάτες και εξωτερικούς συμβούλους με τους οποίους μπορεί να έχετε ήδη μια επιχειρηματική σχέση, για τους σκοπούς της περαιτέρω συνεργασίας σας με το γραφείο μας.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από δημόσιες πηγές διαθέσιμες στο κοινό.

2. Για ποιους σκοπούς και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα :

Συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που δικαιολογούνται βάσει της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα περαιτέρω με τρόπο που είναι ασύμβατος με εκείνους τους σκοπούς και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα:

 • Για την παροχή νομικών συμβουλών ή άλλων υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ή λύσεων σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή σύμφωνα με όσα έχουν ζητηθεί από εσάς και για την παροχή απαντήσεων/διευκρινίσεων σε ερωτήσεις.
 • Για τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασιών πληρωμών, λογιστικών, ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών που αφορούν στην τιμολόγηση, υπηρεσίες υποστήριξης.
 • Για να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την επικοινωνία μας μαζί σας.
 • Για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των εργαζομένων μας με το νόμο, τις συμβατικές υποχρεώσεις, ιδίως δε τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.
 • Για να προασπίζουμε τα συμφέροντά σας, υπό την έννοια της απόδειξης της προσήκουσας ή μη συμπεριφοράς μας απέναντί σας.
 • Για την προστασία της ασφάλειας και τη διαχείριση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, της πληροφοριακής υποδομής, των συστημάτων επικοινωνίας και της ιστοσελίδας μας και την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών για την ασφάλεια, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων δραστηριοτήτων.
 • Για σκοπούς διερεύνησης και για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες και άλλων μη νόμιμων δραστηριοτήτων.
 • Για τον προσδιορισμό των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό πελατών μας, προμηθευτών ή / και παρόχων υπηρεσιών.
 • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων ή/και ελέγχου από εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς.
 • Για τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και / ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για τις τελευταίες νομικές εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες για εμάς, μέσω ενημερωτικών δελτίων, επιστολών κλπ, κατά τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σχετικό και / ή παρεπόμενο προς οποιονδήποτε από τους παραπάνω ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παρασχέθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ως άνω, με βάση τις ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις:

 • Οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας και επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών ή ανεξάρτητων συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών, στις οποίες οι πελάτες μας είναι μέρος, ή για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή την απάντηση σε ερωτήσεις που οι πελάτες μας έχουν διαφορετικά ζητήσει.
 • Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μπορεί επίσης να είναι αναγκαίες για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα μας, από την άποψη της παροχής των καλύτερων δυνατών λύσεων και νομικών υπηρεσιών, της διαχείρισης των καθημερινών επιχειρηματικών μας αναγκών, της παροχής στους πελάτες μας ή τους υποψήφιους πελάτες μας πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή που πιστεύουμε ότι θα είναι προς όφελός τους.
 • Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται το γραφείο μας και για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών και κανονιστικών υποχρεώσεων ή δικαστικών ή άλλων εντολών (π.χ. συμμόρφωση με τις φορολογικές διαδικασίες, διαδικασίες αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την ανίχνευση της απάτης κ.λπ.)

4. Με ποιόν ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

 • Δικηγόρους – Συνεργάτες, ή άλλους παρόχους νομικών υπηρεσιών και διαμεσολαβητών, συμβούλους ή εμπειρογνώμονες ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. οικονομικoύς, επιχειρηματικούς ή άλλους συμβούλους), ελεγκτές, που απασχολούνται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας ή υποψήφιους πελάτες μας,
 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής, φωτοαντιγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε από όλους αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση πρόσληψης αυτών των τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών,
 • Συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές ή άλλους νομικούς υπαλλήλους,
 • Ενδέχεται να μοιραστούμε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, ή με αντίδικα μέρη (σε μια διαφορά) ή με τους νομικούς συμβούλους των αντίδικων μερών, όταν είναι λογικά αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας νομικής απαίτησης ή για λόγους εμπιστευτικής εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

5. Χρονικό διάστημα που μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την προσήκουσα εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα αυτά και κάθε άλλου επιτρεπόμενου συνδεδεμένου σκοπού. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με τις νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε ή με την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να λήξει η προθεσμία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ή να διευθετηθούν οι απαιτήσεις, ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

Οι περίοδοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων βασίζονται, επίσης, στις επιχειρηματικές μας ανάγκες και τη βέλτιστη πρακτική.

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας στα δίκτυα και τα συστήματά μας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση, κακή χρήση, απώλεια και καταστροφή. Τα μέτρα ασφαλείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν φυσικές, τεχνικές, διοικητικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις, τείχος προστασίας («firewall»), φυσικούς ελέγχους πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους άδειας πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας, επίσης, σημαίνουν ότι μπορεί περιστασιακά να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, πριν την επικοινωνία μας μαζί σας ή πριν να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε εσάς.Αν και θα καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, μόλις τα λάβουμε, ειδικά για όσα δεδομένα λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, σημειώνουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την 100% ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου δημόσιου δικτύου, καθώς δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς .

7. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Για να προστατέψετε τα Δεδομένα, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες και να ζητήσετε αντίγραφό τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των Δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των Δεδομένων. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα:
Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης.
Εάν τα Δεδομένα επεξεργάστηκαν παράνομα.
Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία είναι αντίθετη στο νόμο και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης τους.

Όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

Δικαίωμα φορητότητας

Δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή μετά από συναίνεσή σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους. Αναγκαία προϋπόθεση για τη διαβίβαση αυτή, είναι να έχετε εξοφλήσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών.

Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων που γίνεται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας

Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μετά από τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, απευθυνόμενοι στα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου μας.

Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Για σκοπούς υποβολής ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή άσκησης δικαιώματος που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο τηλεφωνικά ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@papachatzis.gr

8. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το γραφείο μας δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο του γραφείου μας με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.