Υποθέσεις ζημιωθέντων ασφαλιστικών εταιρειών


Το δικηγορικό μας γραφείο έχει επιμεληθεί πλήθος υποθέσεων σχετικά με την υπεράσπιση ζημιωθέντων των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ με σκοπό την ένταξή τους στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και έχει επιτύχει την έκδοση δεκάδων θετικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται και οι εξής:

  1. Εμπρόθεσμη ανακοπή κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» για την διόρθωση της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της ανωτέρω εταιρείας, επί της οποίας εκδόθηκε η, υπ’ αριθμ. 7792/2016, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή έκανε δεκτή την ανακοπή μας και μεταρρύθμισε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, εντάσσοντας σε αυτήν 131 ανακόπτοντες – ασφαλισμένους, οι οποίοι λόγω έλλειψης αναγγελίας των απαιτήσεών τους δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική Κατάσταση.
  2. Εμπρόθεσμη ανακοπή κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE A.A.E.», για την διόρθωση της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της ανωτέρω εταιρείας, επί της οποίας εκδόθηκε η, υπ’ αριθμ. 669/2017, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή έκανε δεκτή την ανακοπή μας και μεταρρύθμισε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της ανωτέρω υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, εντάσσοντας σε αυτήν 33 ανακόπτοντες – ασφαλισμένους, οι οποίοι λόγω έλλειψης αναγγελίας των απαιτήσεών τους δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική Κατάσταση.
  3. Εκπρόθεσμη ανακοπή κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE A.A.E.», για την διόρθωση της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της ανωτέρω εταιρείας, επί της οποίας εκδόθηκε η, υπ’ αριθμ. 4541/2017, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανακοπή ασκήθηκε εκτός της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το νόμο για την προβολή αντιρρήσεων κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων, ήτοι μετά την καταληκτική προθεσμία της 18ης Ιανουαρίου 2016, η συγκεκριμένη απόφαση έκανε δεκτή την ανακοπή μας ως προς όλους και μεταρρύθμισε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της ανωτέρω υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, εντάσσοντας σε αυτήν 29 ανακόπτοντες – ασφαλισμένους, οι οποίοι λόγω έλλειψης αναγγελίας των απαιτήσεών τους δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική Κατάσταση.

 Μετάβαση στο Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλειας