Δικαστική Απόφαση Ορόσημο Ένταξης στην ΚΔΑ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Κατόχων Ασφαλιστικών Συμβολαίων ASPIS ASSET AA2


Η, υπ’ αριθμ. 2667/2018, απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, έκανε δεκτή έφεση του γραφείου μας και μεταρρύθμισε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», εντάσσοντας σε αυτήν οκτώ (8) ζημιωθέντες – ασφαλισμένους, οι οποίοι άμεσα θα αποζημιωθούν για το συνολικό χρηματικό ποσό των 316.200,51 ευρώ. Οι λόγοι αποκλεισμού των, εν λόγω, ασφαλισμένων – ζημιωθέντων, από την αρχική ΚΔΑ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, επιγραμματικά, ήταν οι κάτωθι:

  • άσκηση εκπρόθεσμης ανακοπής/αντιρρήσεων κατά της ΚΔΑ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
  • έλλειψης προηγούμενης αναγγελίας της απαίτησης τους
  • τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους θεωρήθηκαν αμιγώς επενδυτικά προϊόντα και ως εκ τούτου εξαιρέθηκαν από την αρχική ΚΔΑ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
  • τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα αξίας εξαγοράς γιατί δεν είχε συμπληρωθεί τριετία από τη σύναψη τους μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Με την ανωτέρω αμετάκλητη απόφαση, το Δικαστήριο έκανε δεκτή στο σύνολό της την έφεση που άσκησε το γραφείο μας, απορρίπτοντας άπαντες τους ανωτέρω λόγους εξαίρεσης των οκτώ (8) ασφαλισμένων – ζημιωθέντων από την αρχική ΚΔΑ της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Η, εν λόγω, δικαστική απόφαση ανατρέπει το καθολικά αρνητικό νομολογιακό προηγούμενο αναφορικά με τους κατόχους ασφαλιστικών συμβάσεων τύπου ASPIS ASSET AA2, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργώντας νέους θετικούς συσχετισμούς, ενόψει της εκδίκασης δεκάδων ομοειδών υποθέσεων το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

 Μετάβαση στο Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλειας